ข้อมูลทั่วไป
      สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานสำคัญของเทศบาล
      คำขวัญ
      ประวัติความเป็นมา
      วิสัยทัศน์/พันธกิจ
      คณะผู้บริหารและสมาชิก
      คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลเนินมะปราง
      สมาชิกสภาเทศบาล
      สำนักงานปลัด
      กองคลัง
      กองช่าง
      กองการศึกษาฯ
      กองสาธารณสุขฯ
      การดำเนินงานของเทศบาล.
      เทศบัญญัติ
      แผนการดำเนินงาน
      การติดตามและการประเมินผล
      รายได้ของเทศบาล
      แผนพัฒนาสามปี
      สรุปผลการพัฒนาเทศบาล
      ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
      ข้อมูลสำหรับประชาชน
      สำนักงานปลัด
      กองคลัง
      กองช่าง
      กองการศึกษา
      กฏและระเบียบต่างๆ
      กฎหมายเทศบาล
      กฎหมายหลัก
      กฎหมายด้านการเงินการคลัง
      กฎหมายด้านการเมืองการปกครอง
      กฎหมายด้านอื่น ๆ
      สถานที่สำคัญของตำบล
      สถานที่สำคัญ
      สินค้าโอทอป
    ร้องเรียน-ร้องทุกข์
     เจ้าหน้าที่ดูแลเว็บไซด์
 

[ ประกาศสอบราคาจ้างเหมาทำอาหารกลางของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเนินมะปราง ] 
      

ประกาศ เทศบาลตำบลเนินมะปราง

เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาทำอาหารกลางวัน

.......................................................

 

                    เทศบาลตำบลเนินมะปราง ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า "เทศบาลตำบลเนินมะปราง" มีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างเหมาทำอาหารกลางวัน ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเนินมะปราง จำนวน  ๑๐๘  คน 

อัตราคนละ  ๑๓  บาทจำนวน   ๘๑  วัน  ประกอบด้วย  ข้าว  ,  กับข้าว  พร้อมอาหารว่าง 

ราคา  ๑๑๓,๗๒๔  บาท  (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสามพันเจ็ดร้อยยี่สิบสี่บาทถ้วน)

                               ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

                    ๑. เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้างดังกล่าว
                               ๒.  ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราช การและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
                               ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกั นเช่นว่านั้น
                               ๔.  ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสน อราคาให้แก่เทศบาลตำบลเนินมะปราง  ณ วันที่ประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป ็นธรรมในการสอบราคาจ้างครั้งนี้

                    กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๔ ถึงวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น.  เทศบาลตำบลเนินมะปราง และศูนย์ข้อมูลข่าวการจัดซื้อจัดจ้างที่ว่าการอำเภอเนินมะปราง วันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป

                    ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาจ้าง ได้ที่ เทศบาลตำบลเนินมะปราง ในวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๔ ถึงวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ราคาชุดละ  ๒๐๐  บาท  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๕๕๓๙-๙๐๘๐ ต่อ ๑๖ ในวันและเวลาราชการ

                                          ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ 

 

       

                                                    (นาย บุญจิณณ์ ยศปัญญา)

                                          ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลเนินมะปราง

 

 

 

 

 

เอกสาร สอบราคาจ้าง เลขที่ ๑/๒๕๕๕
สอบราคาจ้างเหมาทำอาหารกลางวัน
ตามประกาศ เทศบาลตำบลเนินมะปราง
ลงวันที่ ๒๑  ตุลาคม  ๒๕๕๔

……………………………………….

 

                    เทศบาลตำบลเนินมะปราง ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า "เทศบาลตำบลเนินมะปราง" มีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างเหมาทำอาหารกลางวัน ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเนินมะปราง จำนวน  ๑๐๘  คน 

อัตราคนละ  ๑๓  บาทจำนวน   ๘๑  วัน  ประกอบด้วย  ข้าว  ,  กับข้าว  พร้อมอาหารว่าง 

ราคา  ๑๑๓,๗๒๔  บาท  (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสามพันเจ็ดร้อยยี่สิบสี่บาทถ้วน)

 

โดยมีข้อแนะนำและข้อกำหนด ดังต่อไปนี้

                   ๑.     เอกสารแนบท้ายเอกสาร สอบราคา
                            ๑.๑     แบบรูปรายการละเอียด
                            ๑.๒     แบบใบเสนอราคา
                            ๑.๓     แบบสัญญาจ้าง
                            ๑.๔     แบบหนังสือค้ำประกัน
                                           (๑)    หลักประกันสัญญา
                              ๑.๕     บทนิยาม
                                           (๑)    ผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
                                           (๒)   การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม
                            ๑.๖     แบบบัญชีเอกสาร

                                         (๑)    บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑
                                           (๒)   บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒

                   ๒.    คุณสมบัติของผู้เสนอราคา
                            ๒.๑    ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ สอบราคาจ้าง
                            ๒.๒   ผู้เสนอราคาต้อง ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราช การและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว  หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่น เป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ  
                            ๒.๓    ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารา ยอื่น  วันประกาศ สอบราคา  หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป ็นธรรม ตามข้อ ๑.๕
                            ๒.๔   ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาล  ของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั ้น

                   ๓.    หลักฐานการเสนอราคา
                             ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราค า โดยแยกไว้นอกซองใบเสนอราคา เป็น  ส่วน คือ 
                            ๓.๑    ส่วนที่  อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้
                                          (๑)    ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นนิติบุคคล
                                                     (ก)   ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม(ถ้ามี) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
                                                     (ข)   บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม(ถ้ามี)และบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
                                          (๒)    ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคค ล ให้ยื่นสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้นั้น สำเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

(๓)   ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นผู้เสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นสำเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า  และในกรณีที่ผู้เข้าร่วมค้าฝ่ายใดเป็นบุคคลธรรมดาที่มิใช่สัญชา ติไทย ก็ให้ยื่นสำเนาหนังสือเดินทาง  หรือผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคลให้ยื่นเอกสารตามที่ระบุไว้ใ น (๑)
                                          (๔)   ใบเสร็จรับเงินการซื้อซองเอกสารที่เทศบาลตำบลเนินมะปรางออกให้
                                          (๕)   บัญชีเอกสารส่วนที่  ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๑)
                            ๓.๒   ส่วนที่  อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้
                                          (๑)     หนังสือมอบอำนาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้เสนอราค ามอบอำนาจให้บุคคลอื่น ลงนามในใบเสนอราคาแทน
                                          (๒)   บัญชีเอกสารส่วนที่  ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๒)

                   ๔.    การเสนอราคา
                            ๔.๑     ผู้เสนอราคาต้องยื่นเสนอราคาตามแบบที่กำหนดไว้ในเอกสาร สอบราคา นี้ โดยไม่มีเงื่อนไขใด  ทั้งสิ้น และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือชื่อของผู้เสนอราคาให้ชัดเจน จำนวนเงินที่เสนอจะต้องระบุตรงกันทั้งตัวเลขและตัวอักษร โดยไม่มีการขูดลบหรือแก้ไข หากมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไข เปลี่ยนแปลงจะต้องลงลายมือชื่อผู้เสนอราคา พร้อมประทับตรา (ถ้ามี) กำกับไว้ด้วยทุกแห่ง
                            ๔.๒     ผู้เสนอราคาจะต้องกรอกปริมาณวัสดุและราคาในบัญชีรายการจ้างเหมา ให้ครบถ้วน
                                          ให้เสนอเป็นเงินบาท และเสนอราคาเพียงราคาเดียว โดยเสนอราคารวม และหรือราคา ต่อหน่วย และหรือต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง ทั้งนี้ ราคารวมที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกันให้ถือตัวหนังสือเป็นสำคัญ โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอากรอื่น และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้แล้ว
                                          ราคาที่เสนอจะต้องเสนอกำหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า ๘๑ วัน นับแต่วันเปิดซองใบเสนอราคา โดย  ภายในกำหนดยืนราคาผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้ และจะถอนการเสนอราคามิได้
                            ๔.๓    ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาดำเนินการแล้วเสร็จไม่เกิน ๘๑ วัน นับถัดจากวันลง นามในสัญญาจ้าง  หรือวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากเทศบาลตำบลเนินมะปรางให้เริ่มทำ งาน 
                            ๔.๔    ก่อนยื่นซอง สอบราคา ผู้เสนอราคาควรตรวจดูร่างสัญญา แบบรูป และรายละเอียด ฯลฯ ให้ถี่ถ้วนและ เข้าใจเอกสาร สอบราคา ทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นซอง สอบราคา ตามเงื่อนไขในเอกสาร สอบราคา
                            ๔.๕     ผู้เสนอราคาจะต้องยื่นซองใบเสนอราคาที่ปิดผนึกซองเรียบร้อยจ่าห น้าซองถึง ประธานคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจ้างเหมาทำอาหารกลางวัน โดยระบุไว้ที่หน้าซองว่า "ใบเสนอราคาตาเอกสาร สอบราคา เลขที่๑/๒๕๕๕" ยื่นต่อเจ้าหน้าที่ ในวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๔ ถึงวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น.  เทศบาลตำบลเนินมะปราง และศูนย์ข้อมูลข่าวการจัดซื้อจัดจ้างที่ว่าการอำเภอเนินมะปราง วันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.
                                          เมื่อพ้นกำหนดเวลายื่นซอง สอบราคา แล้วจะไม่รับซอง สอบราคา โดยเด็ดขาด
                                          คณะกรรมการเปิดซอง สอบราคา จะดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาแต่ละรายว่า เป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ตามข้อ ๑.๕ (๑)  วันประกาศ สอบราคา หรือไม่  และประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกก่อนกา รเปิดซองใบเสนอราคา
                                      หากปรากฏต่อคณะกรรมการเปิดซอง สอบราคา ก่อนหรือในขณะที่มีการเปิดซองใบเสนอราคาว่า มีผู้ เสนอราคากระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ ๑.๕ (๒) และคณะกรรมการฯ  เชื่อว่ามีการกระทำอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธร รม คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้เสนอราคารายนั้นออกจากการเป็นผู้เสนอราคา และประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือก  และเทศบาลตำบลเนินมะปรางจะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคาดังกล่าวเป็น ผู้ทิ้งงาน เว้นแต่คณะกรรมการฯ  จะวินิจฉัยได้ว่าผู้เสนอราคารายนั้นเป็นผู้ที่ให้ความร่วมมือเป ็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของทางราชการและมิได้เป็นผู้ริเริ่มให้ มีการกระทำดังกล่าว
                                           ผู้เสนอราคาที่ถูกตัดรายชื่อออกจากการเป็นผู้เสนอราคาเพราะเหตุ เป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน  กับผู้เสนอราคารายอื่น  วันประกาศ สอบราคา  หรือเป็นผู้เสนอราคาที่กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราค าอย่างเป็นธรรม อาจอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวต่อปลัดกระทรวงภายใน  วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากคณะกรรมการเปิดซอง สอบราคา การวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ว่าราชการจังหวัดให้ถือเป็นที่สุด 
                                          คณะกรรมการเปิดซอง สอบราคา จะเปิดซองใบเสนอราคาของผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือก ดังกล่าวข้างต้น  ศูนย์ข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างที่ว่าการอำเภอเนินมะปราง ในวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป 
                                          การยื่นอุทธรณ์ตามวรรคห้า ย่อมไม่เป็นเหตุให้มีการขยายระยะเวลาการเปิดซองใบเสนอราคา เว้นแต่ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาเห็นว่า การขยายระยะเวลาดังกล่าวจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่ง  และในกรณีที่ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาเห็นด้วยกับคำคัดค้านขอ งผู้อุทธรณ์  และเห็นว่าการยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาที่ได้ดำเนินการไปแล้ว จะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่ง   ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอำนาจยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาดังกล ่าวได้

 

                   ๕.    หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา
                            ๕.๑   ในการ สอบราคา ครั้งนี้ เทศบาลตำบลเนินมะปรางจะพิจารณาตัดสินด้วย ราคารวม
                            ๕.๒   หากผู้เสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ  หรือยื่นหลักฐานการเสนอราคาไม่ถูกต้องหรือไม่ ครบถ้วนตามข้อ  หรือยื่นซอง สอบราคา ไม่ถูกต้องตามข้อ  แล้ว คณะกรรมการฯจะไม่รับพิจารณาราคาของผู้เสนอราคารายนั้น เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาดหรือผิดหลงเพียงเล็กน้อย หรือที่ผิดแผกไปจากเงื่อนไขของเอกสาร สอบราคา ในส่วนที่มิใช่สาระสำคัญ ทั้งนี้  เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อเทศบาลตำบลเนินม ะปรางเท่านั้น 
                            ๕.๓  เทศบาลตำบลเนินมะปรางสงวนสิทธิไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราคา โดยไม่มีการผ่อนผันในกรณีดังต่อไปนี้
                                      (๑)    ไม่ปรากฏชื่อผู้เสนอราคารายนั้น ในบัญชีผู้รับเอกสาร สอบราคา หรือในหลักฐานการรับเอกสาร สอบราคา ของเทศบาลตำบลเนินมะปราง
                                          (๒)   ไม่กรอกชื่อนิติบุคคล(บุคคลธรรมดา) หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหนึ่งอย่างใด หรือทั้งหมดในใบเสนอราคา
                                          (๓)   เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสาร สอบราคา ที่เป็นสาระสำคัญ  หรือมีผลทำให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้เสนอราคารายอื่ น
                                          (๔)   ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยผู้เสนอราคามิได้ลงลายมือชื่อพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) กำกับไว้
                            ๕.๔    ในการตัดสินการ สอบราคา หรือในการทำสัญญา คณะกรรมการเปิดซอง สอบราคา  หรือเทศบาลตำบลเนินมะปรางมีสิทธิให้ผู้เสนอราคาชี้แจงข้อเท็จจร ิง สภาพ ฐานะ หรือข้อเท็จจริงอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับผู้เสนอราคาได้ เทศบาลตำบลเนินมะปรางมีสิทธิที่จะไม่รับราคา  หรือไม่ทำสัญญาหากหลักฐานดังกล่าวไม่มีความเหมาะสมหรือไม่ถูกต้ อง
                            ๕.๕    เทศบาลตำบลเนินมะปรางทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ำสุด หรือราคาหนึ่งราคาใดหรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกจ้างในจำนวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิกการ สอบราคา โดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ และให้ถือว่าการตัดสินของเทศบาลตำบลเนินมะปรางเป็นเด็ดขาด ผู้เสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใด  มิได้ รวมทั้งเทศบาลตำบลเนินมะปรางจะพิจารณายกเลิกการ สอบราคา และลงโทษผู้เสนอราคาเป็นผู้ทิ้งงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อได้ว่าการเสนอราคากระทำการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทนเป็นต้น 
                                          ในกรณีที่ผู้เสนอราคาต่ำสุด เสนอราคาต่ำจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจดำเนินงานตามสัญญาได้ คณะกรรมการ เปิดซอง สอบราคา  หรือเทศบาลตำบลเนินมะปรางจะให้ผู้เสนอราคานั้นชี้แจงและแสดงหลั กฐานที่ทำให้เชื่อได้ว่าผู้เสนอราคาสามารถดำเนินงานตาม  สอบราคาจ้าง ให้เสร็จสมบูรณ์ หากคำชี้แจงไม่เป็นที่รับฟังได้  เทศบาลตำบลเนินมะปรางมีสิทธิที่จะไม่รับราคาของผู้เสนอราคารายน ั้น 

                          ๕.๖    ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงภายหลังจากการเปิดซอง สอบราคา ว่า  ผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกตามที่ได้ประกาศรายชื่อ ไว้ ตามข้อ ๔.๕ เป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น  วันประกาศ สอบราคา  หรือเป็นผู้เสนอราคาที่กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราค าอย่างเป็นธรรม ตามข้อ ๑.๕  เทศบาลตำบลเนินมะปรางมีอำนาจที่จะตัดรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิ ทธิได้รับการคัดเลือกดังกล่าวออกจากประกาศรายชื่อตามข้อ  ๔.๕  และเทศบาลตำบลเนินมะปรางจะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคารายนั้นเป็นผ ู้ทิ้งงาน
                                          ในกรณีนี้หากผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาเห็นว่า  การยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาที่ได้ดำเนินการไปแล้วจะเป็นประโ ยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่ง  ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอำนาจยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาดังกล่าว ได้

                ๗.    ค่าจ้างและการจ่ายเงิน
                                          เทศบาลตำบลเนินมะปรางจะจ่ายเงินค่าจ้าง โดยแบ่งออกเป็น  งวด ดังนี้
                                          งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๐๐ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทำอาหารกลางวัน ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเนินมะปราง   แล้วเสร็จภายใน  ๘๑  วัน 

                              งวดสุดท้าย เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อย  ๑๐๐ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทั้งหมดให้แล้วเสร็จเรียบร้อยตามส ัญญา

 

                ๘.    อัตราค่าปรับ
                            ค่าปรับตามแบบสัญญาจ้างข้อ ๑๗ จะกำหนดในอัตราร้อยละ ๐.๑๐ ของค่าจ้างตามสัญญาต่อวัน

                   ๙.     การรับประกันความชำรุดบกพร่อง
                            ผู้ชนะการ สอบราคา ซึ่งได้ทำข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือทำสัญญาจ้างตามแบบดังระบุในข้อ ๑.๓ แล้วแต่กรณี  จะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของงานจ้างที่เกิดขึ้นภายในระย ะเวลาไม่น้อยกว่า ๘๑ วัน นับถัดจากวันที่เทศบาลตำบลเนินมะปรางได้รับมอบงาน  โดยผู้รับจ้างต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิมภ ายใน  วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง

                   ๑๐.  ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่น 
                            ๑๐.๑   เงินค่าจ้างสำหรับงาน จ้าง ครั้งนี้ ได้มาจาก เงินงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๕
                                           การลงนามในสัญญาจะกระทำได้ต่อเมื่อเทศบาลตำบลเนินมะปรางได้รับอ นุมัติเงินค่าจ้างจาก เงินงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๕ แล้วเท่านั้น
                            ๑๐.๒   เมื่อเทศบาลตำบลเนินมะปรางได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดให้เป็นผ ู้รับจ้าง และได้ตกลงจ้างตาม สอบราคาจ้าง แล้ว ถ้า  ผู้รับจ้างจะต้องสั่งหรือนำสิ่งของมาเพื่องานจ้างดังกล่าวเข้าม าจากต่างประเทศและของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มี เรือไทยเดินอยู่  และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมป ระกาศกำหนด  ผู้เสนอราคาซึ่งเป็นผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยกา รส่งเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้ 
                                          (๑)     แจ้งการสั่งหรือนำสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อเทศบาล ตำบลเนินมะปรางเจ้าท่าภายใน  วัน นับถัดจากวันที่ผู้รับจ้างสั่งหรือซื้อของจากต่างประเทศ  เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บ รรทุกโดยเรืออื่นได้
                                          (๒)   จัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศ มายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากเทศบาลตำบลเนินมะปรางเจ้าท่า ให้บรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออื่นที่มิใช่เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น  หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรท ุกโดยเรืออื่น
                                          (๓)   ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒)  ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนา วี
                            ๑๐.๓   ผู้เสนอราคาซึ่งเทศบาลตำบลเนินมะปรางได้คัดเลือกแล้วไม่ไปทำสัญ ญาหรือข้อตกลงภายในเวลาที่ทางราชการกำหนดดังระบุไว้  ในข้อ   เทศบาลตำบลเนินมะปรางอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื ่น (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
                            ๑๐.๔   เทศบาลตำบลเนินมะปรางสงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไขหรื อข้อกำหนดในแบบสัญญาให้เป็นไปตามความเห็นของสำนักงาน  อัยการสูงสุด (ถ้ามี)
๑๑.
 การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ
                             ในระหว่างระยะเวลาการดำเนินงานผู้รับจ้างพึงปฏิบัติตามหลักเกณฑ ์ที่กฎหมายและระเบียบได้กำหนดไว้โดยเคร่งครัด

 

เทศบาลตำบลเนินมะปราง

 

 

 

 

๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๔ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บทนิยาม

                       "ผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน” หมายความว่า  บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่เข้าเสนอราคาเพื่อรับจ้างในการประก าศสอบราคาจ้างของหน่วยการบริหาราชการส่วนท้องถิ่น เป็นผู้มีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมในกิจกรรมของบุ คคลธรรมดาหรือนิติบุคลอื่นที่เข้าเสนอราคาเพื่อรับจ้างในการประ กาศสอบราคาจ้างของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นในคราวเดียว กัน

                       การมีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยทางตรงหรอทางอ้อมของบุคคลธรรมดาหรือน ิติบุคคลดังกล่าวข้างต้นได้แก่การที่บุคคลธรรมหรือนิติบุคคลดัง กล่าวมีความสัมพันธ์กันในลักษณะดังต่อไปนี้

                          (1) มีความสัมพันธ์กันในเชิงบริหาร  โดยผู้จัดการ  หุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของบุคคลธรรมหรือนิติบุคค ลรายหนึ่ง มีอำนาจหรือสามารถใช้อำนาจในการบริหารจัดการกิจการของบุคคลธรรม ดาหรือนิติบุคคลอีกรายหนึ่ง หรือหลายราย ที่เสนอราคาให้แก่หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นในการประกาศ สอบราคาจ้างครั้งนี้

                          (2) มีความสัมพันธ์กันในเชิงทุน  โดยผู้เป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือผู้เป็นส่วนไม่จำกัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด เป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด  อีกรายหนึ่งหรือหลายราย ที่เสนอราคาให้แก่หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นในการประกาศ สอบราคาจ้างครั้งนี้

                               คำว่า “ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ” ให้หมายความว่า  ผู้ถือหุ้นซึ่งถือว่าหุ้นเกินกว่าร้อยลี่สิบห้าในกิจการนั้น  หรือในอัตราอื่นตามที่ปลัดกระทรวงมหาดไทยเห็นสมควรประกาศกำหนดส ำหรับกิจการบางประเภทหรือบางขนาด                          

                          (3)  มีความสัมพันธ์กันในลักษณะไขว้กันระหว่าง(1)และ(2) โดยผู้จัดการ  กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลรายหนึ่งเป็นเห็นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้าง หุ้นจำกัด หรือเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในบริษัทจำกัดหรือมหาชนจำกัด อีกรายหนึ่งหรือหลายรายที่เข้าเสนอราคาให้แก่หน่วยการบริหารราช การส่วนท้องถิ่นในการประกาศสอบราคาครั้งนี้ หรือในนัยกลับกัน

                               การดำรงบุคคลตำแหน่ง การเป็นหุ้นส่วน หรือเข้าถือหุ้นดังกล่าวข้างต้นของคู่สมรส หรือบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลใน(1) (2)และ(3) ให้ถือว่าเป็นการดำรงตำแหน่งการเป็นหุ้นส่วน หรือการถือหุ้นของบุคคลดังกล่าว

          ในกรณีบุคคลใดใช้ชื่อบุคคลอื่นเป็นผู้จัดการ หุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารผู้เป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นโดยที่ตนเองเป็นผู้ใช้อ ำนาจในการบริหารที่แท้จริง หรือเป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นที่แท้จริงของห้างหุ้นส่วน หรือบริษัทจำกัด หรือบริษัทมหาชนจำกัด แล้วแต่กรณี และห้างหุ้นส่วน หรือบริษัทจำกัด หรือบริษัทมหาชนจำกัดที่เกี่ยวข้อง ได้เสนอราคาให้แก่หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นในการประกาศ สอบราคาจ้างคราวเดียวกัน  ให้ถือว่าผู้เสนอราคาหรือผู้เสนองานนั้นมีความสัมพันธ์กันตาม (1) (2) หรือ(3) แล้วแต่กรณี

“ การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม”  หมายความว่า การที่ผู้เสนอราคารายหนึ่งหรือหลายรายกระทำการอ่างใด    อันเป็นการขัดขวางหรือเป็นอุปสรรคหรือไม่ปิดโอกาสให้มีการแข่งข ันราคาอย่างเป็นธรรมในการเสนอราคาต่อกรม   ไม่ว่าจะกระทำโดยการสมยอมกัน  หรือโดยการให้ ขอให้หรือรับว่าจะให้  เรียก  รับ หรือยอมจะรับเงินหรือทรัพย์สิน  หรือประโยชน์อื่นใด   หรือใช้กำลังประทุษร้าย  หรือข่มขู่ว่าจะใช้กำลังประทุษร้าย  หรือแสดงเอกสารอันเป็นเท็จ  หรือกระทำการใดโดยทุจริต  ทั้งนี้  โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะแสวงหาประโยชน์ในระหว่างผู้เสนอราคาด้วย กัน  หรือเพื่อประโยชน์แก่ผู้เสนอราคารายหนึ่งรายใดเป็นผู้มีสิทธิทำ สัญญากับกรม  หรือเพื่อหลีกเลี่ยงการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม หรือเพื่อให้เกิดความได้เปรียบกรม  โดยมิใช่เป็นไปในการประกอบธุรกิจปกติ         

ใบเสนอราคา

เรียน    นายกเทศมนตรีตำบลเนินมะปราง

                  1.  ข้าพเจ้า.................................................... ..อยู่เลขที่........................ถนน..................... ............ตำบล/แขวง....................................... ...อำเภอ/เขต........................................จังหวัด. ..........................................โทรศัพท์.......... ......................โดย................................... .........................ผู้ลงนามข้างท้ายนี้ ได้พิจารณาเงื่อนไขต่าง ๆ ในเอกสารประกาศสอบราคาจ้าง และเอกสารเพิ่มเติม เลขที่....................... (ถ้ามี) โดยตลอด   และยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขนั้นแล้ว รวมทั้งรับรองว่าข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนด และไม่เป็น

ผู้ทิ้งงานของทางราชการ

                  2.  ข้าพเจ้าขอเสนอที่จะทำงาน.................................... ...................................................ตามข้อกำห นดเงื่อนไข แบบรูปรายการละเอียดแห่งเอกสารประกาศสอบราคา  ตามราคาดังที่ได้ระบุไว้ในบัญีรายการก่อสร้างหรือใบแจ้งปริมาณง านและราคาแนบท้ายใบเสนอราคานี้ เป็นเงินทั้งสิ้น............................................ ...บาท

(........................................................... ........................................................)   ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มจำนวน.............................. ................บาท  ตลอดจนภาษีอาการนั้น    และค่าใช้จ่ายที่ปวงไว้ด้วยแล้ว

                  3.  คำเสนอนี้จะยืนอยู่เป็นระยะเวลา.....................วัน นับแต่วันเปิดซองประกาศสอบราคา และเทศบาลตำบลเนินมะปรางอาจรับคำเสนอนี้    เวลาใดก็ได้ ก่อนที่จะครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าว หรือระยะเวลาที่ได้ยืดออกไปตามเหตุผลอันสมควรที่เทศบาลฯ ร้องขอ

                  4.  กำหนดเวลาส่งมอบ ข้าพเจ้ารับรองที่จะเริ่มทำงานตามสัญญาทันทีที่ได้รับแจ้งจากเท ศบาลตำบลเนินนมะปรางว่าให้เริ่มทำงานตามสัญญา และจะส่งมอบงานตามเอกสารประกาศสอบราคาโดยครบถ้วน ถูกต้อง  ภายใน.............วัน นับถัดจากวันเริ่มทำงานตามสัญญา

                  5.  ในกรณีที่ข้าพเจ้าได้รับการพิจารณาให้เป็นผู้ชนะการสอบราคา ข้าพเจ้ารับรองที่จะ

                        5.1  ทำสัญญาตามแบบสัญญาจ้าง แนบท้ายเอกสารประกาศสอบราคาจ้างกับเทศบาลฯ ภายใน......................วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือให้ไปทำสัญญา

                        5.2  มอบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาตามที่ระบุไว้ในข้อ 7 ของเอกสารประกาศสอบราคาจ้างให้แก่เทศบาลฯ ก่อนหรือขณะที่ได้ลงนามในสัญญาเป็นจำนวนร้อยละ  5 ของราคาตามสัญญา เพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาโดยถูกต้องและครบถ้วน

                        หากข้าพเจ้าไม่ปฏิบัติให้ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ข้างต้นนี้ ข้าพเจ้ายอมให้เทศบาลตำบลเนินมะปราง

ริบหลักประกันซองหรือเรียกร้องจากผู้ออกหนังสือค้ำประกัน รวมทั้งยินดีชดใช้ค่าเสียหายใดที่อาจมีแก่เทศบาลฯ และเทศบาลฯ มีสิทธิจะให้ผู้เสนอราคารายอื่นเป็นผู้ประมูลได้ หรือเทศบาลฯ อาจเรียกการประมูลจ้างใหม่ก็ได้ 

                  6.  ข้าพเจ้ายอมรับว่าเทศบาลตำบลเนินมะปราง ไม่มีความผูกพันที่จะรับคำเสนอนี้ รวมทั้งไม่ต้องรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายใด ๆ อันอาจเกิดขึ้นในการที่ข้าพเจ้าได้เข้าเสนอราคา

                  7.  เพื่อเป็นหลักประกันในการปฏิบัติโดยถูกต้องตามที่ได้ทำความเข้า ใจและตามความผูกพัน

แห่งคำเสนอนี้

                        ข้าพเจ้าขอมอบ............................................... .........................................เพื่อเป็นหลักประกัน ซองเป็นจำนวนเงิน........................บาท (........................................................... ..............................)   มาพร้อมกันนี้

                  8.  ข้าพเจ้าได้ตรวจทางตัวเลขและตรวจสอบเอกสารต่าง ๆ ที่ได้ยื่นพร้อมใบเสนอราคานี้โดยละเอียด  แล้ว และเข้าใจดีว่าเทศบาลตำบลเนินมะปราง ไม่ต้องรับผิดชอบใด ๆ ในความผิดพลาด หรือตกหล่น

                  9. ใบเสนอราคานี้ได้ยื่นเสนอโดยบริสุทธิ์   ยุติธรรม และปราศจากกลฉ้อฉล หรือการสมรู้ร่วมคิดกันโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายกับบุคคลใดบุคคลหนึ่ ง หรือหลายบุคคล หรือกับห้างหุ้นส่วน บริษัทใด ๆ ที่ได้ยื่นเสนอราคาในคราวเดียวกัน

                  เสนอมา     วันที่................เดือน................................. ....พ.ศ........................

 

ลงชื่อ................................................
    (...........................................)

ตำแหน่ง..................................................... ..

ประทับตรา (ถ้ามี)

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บัญชีเอกสารส่วนที่  1

   1.  ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นนิติบุคคล

                 (ก)  ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด

                         สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล                จำนวน.........................แผ่น

                         บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ  และผู้มีอำนาจควบคุม(ถ้ามี)         จำนวน.........................แผ่น

                  (ข)  บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด     

                  สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล           จำนวน..........................แผ่น

                  หนังสือบริคณห์สนธิ                                                    จำนวน..........................แผ่น

                  บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ  และผู้มีอำนาจควบคุม(ถ้ามี)     จำนวน..........................แผ่น

                  บัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่                                                   จำนวน..........................แผ่น

2.  ในกรณีผู้เสนอราคาไม่เป็นนิติบุคคล

                 (ก)  บุคคลธรรมดา

                  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้นั้น                              จำนวน............................แผ่น

                 (ข)  คณะบุคคล

                  สำเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน                         จำนวน............................แผ่น

                  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน                   จำนวน............................แผ่น

3.  ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นผู้เสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมเป็น ผู้ร่วมค้า จำนวน...........................แผ่น

                  สำเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า                                       จำนวน..............................แผ่น

                 (ก)  ในกรณีผู้ร่วมค้าเป็นบุคคลธรรมดา

                  -  บุคคลสัญชาติไทย

                      สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน                                    จำนวน..............................แผ่น

                  -  บุคคลที่มิใช่สัญชาติไทย

                     สำเนาหนังสือเดินทาง                                                จำนวน..............................แผ่น

                 (ก)  ในกรณีผู้ร่วมค้าเป็นนิติบุคคล

                  -  ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด

                      สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล                  จำนวน..............................แผ่น

                  บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ  และผู้มีอำนาจควบคุม(ถ้ามี)       จำนวน..............................แผ่น

 

 

 

 

 

 

 

 

บัญชีเอกสารส่วนที่  2

                    (1) หนังสือมอบอำนาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้เสนอราค ามอบอำนาจให้บุคคลอื่นลงนามในใบเสนอราคาแทน                              จำนวน..................................แผ่น

                    (2)   หลักประกันซอง                                      จำนวน..................................แผ่น

                    (3) สำเนาหนังสือรับรองผลงานก่อสร้าง               จำนวน..................................แผ่น

                    (4) บัญชีรายการก่อสร้าง(หรือใบแจ้งปริมาณงาน)  ซึ่งจะต้องแสดงรายการวัสดุอุปกรณ์ค่าแรงงาน  ภาษีประเภทต่าง    รวมทั้งกำไรไว้ด้วย         จำนวน..................................แผ่น

                    (5) อื่น    (ถ้ามี)

                    ............................................................ ............................................................ ......................................

                    ………………………………………………………………………………………………………….

                    ………………………………………………………………………………………………………….

                    ………………………………………………………………………………………………………….

                    ………………………………………………………………………………………………………….

 

                  ข้าพเจ้าขอรับรองว่า  เอกสารหลักฐานที่ข้าพเจ้ายื่นพร้อมซองใบเสนอราคาในการประกวดราค าจ้างถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ

 

                                                    ลงชื่อ...................................................... ..ผู้เสนอราคา

                                                                (...............................................)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตัวอย่างสัญญา

 

สัญญาเลขที่…………………………………

          สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ…………………..……...ตำบล/แขวง……………………..….อำเภอ/เขต

……………………..จังหวัด…….…………….เมื่อวันที่…..……เดือน…………………...……………ระหว่าง…………………………………..โดย………...………………………ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่ง กับ………………………….ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ………………….……..มีสำนักงานใหญ่อยู่เลขที่………ถนน………………………..ตำบล/แขวง…….……………....อำเภอ/เขต……………….จังหวัด……...……….โดย……………………... ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของสำนักง านทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท………….…..ลงวันที่…………(และหนังสือมอบอำนาจลงวันที่……………..)* แนบท้ายสัญญานี้ (ในกรณี    ที่ผู้รับจ้างเป็นบุคคลธรรมดาให้ใช้ข้อความว่ากับ………………………….อยู่บ้านเลขที่………..….ถนน………...……ตำบล/แขวง……..………….อำเภอ/เขต…………..…..จังหวัด…………..……..)* ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง

คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ 1. ข้อตกลงว่าจ้าง

          ผู้ว่าตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำงาน………………………………..…………….....ตำบล/แขวง…………………..อำเภอ/เขต…………..…………จังหวัด……………….…..ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขสัญญานี้รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญา

          ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่าง ๆ ชนิดดีเพื่อใช้ในงานจ้างตามสัญญานี้

ข้อ 2. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

          เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

          2.1 ผนวก 1.…………………(แบบรูป)………………จำนวน……….………หน้า

          2.2 ผนวก 2……………...(รายการละเอียด)…………..จำนวน…………….....หน้า

          2.3 ผนวก 3………(ใบจ้างปริมาณงานและราคา)……..จำนวน……………….หน้า

          2.4 ผนวก 4………………(ใบเสนอราคา)…………….จำนวน………………หน้า

          2.5 …………………………….ฯลฯ………………………….

          ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง

ข้อ 3. หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

          ในขณะทำสัญญานี้ผู้รับจ้างได้นำหลักประกันเป็น………………………………………..………

เป็นจำนวนเงิน…………………บาท (…………….………….) มามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี ้

          หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบไว้ตามวรรคหนึ่ง ผู้ว่าจ้างจะคืนให้เมื่อผู้รับจ้างพ้นจากข้อผูกพันตามสัญญานี้แ ล้ว

ข้อ 4. . ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

          (สำหรับสัญญาที่เป็นราคาต่อหน่วย)

          ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายและผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างเป็นจำนวนเง ิน……………………………บาท

(……………………….…..) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มจำนวน……………..บาท ตลอดจนภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาต่อหน่วยเป็นเกณฑ์ ตามรายการ แต่ละประเภท ดังที่ได้กำหนดไว้ ในใบแจ้งปริมาณงานและราคา

          คู่สัญญาทั้งสองฝ่าย ต่างตกลงว่า จำนวนปริมาณงานที่กำหนดไว้ ในบัญชีรายการก่อสร้าง หรือใบแจ้งปริมาณงาน และราคานี้ เป็นจำนวนโดยประมาณเท่านั้น จำนวนปริมาณงานที่แท้ จริงอาจจะมาก หรือน้อยกว่านี้ก็ได้ ซึ่งผู้ว่าจ้าง จะจ่ายเงินค่าจ้าง ให้แก่ผู้รับจ้าง ตามราคาต่อหน่วยของงาน แต่ละรายการที่ได้ทำเสร็จจริง คู่สัญญาทั้งสองฝ่าย ต่างตกลง ที่จะไม่เปลี่ยนแปลงราคาต่อหน่วย หรือเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน อันเกิดจาก การที่จำนวนปริมาณงานในแต่ละรายการ ได้แตกต่าง ไปจากที่กำหนดไว้ในสัญญา ทั้งนี้ นอกจากในกรณีต่อไปนี้*

          4.1 เมื่อปริมาณงานที่ทำเสร็จจริงในส่วนที่เกินกว่า ร้อยละ125 (หนึ่งร้อยยี่สิบห้า)    แต่ไม่เกินร้อยละ 150 (หนึ่งร้อยห้าสิบ) ของปริมาณงาน ที่กำหนดไว้ในสัญญา หรือใบแจ้งปริมาณงาน และราคา จะจ่ายให้ ในอัตราร้อยละ 90 (เก้าสิบ) ของราคาต่อหน่วย ตามสัญญา

          4.2 เมื่อปริมาณงาน ที่ทำเสร็จจริง ในส่วนที่เกินกว่า ร้อยละ 150 (หนึ่งร้อยห้าสิบ) ของปริมาณงานที่กำหนดไว้ ในสัญญา หรือใบแจ้งปริมาณงาน และราคาจะจ่ายให้ ในอัตราร้อยละ 83 (แปดสิบสาม) ของราคาต่อหน่วย ตามสัญญา

          4.3 เมื่อปริมาณงานที่ทำเสร็จจริง น้อยกว่าร้อยละ 75 (เจ็ดสิบห้า) ของปริมาณงาน ที่กำหนดไว้ ในสัญญา หรือใบแจ้งปริมาณงานและราคา จะจ่ายให้ตามราคาต่อหน่วยในสัญญา และจะจ่ายเพิ่มชดเชย เป็นค่า overhead และ mobilization สำหรับงานรายการ นั้นในอัตราร้อยละ 17 (สิบเจ็ด)       ของผลต่าง ระหว่างปริมาณงานทั้งหมด ของงานรายการนั้น ตามสัญญาโดยประมาณ กับปริมาณงานที่ทำเสร็จจริง คูณด้วย ราคาต่อหน่วยตามสัญญา

          4.4 ผู้ว่าจ้าง จะจ่ายเงินที่เพิ่มขึ้น หรือหักลดเงิน ในแต่ละกรณี ดังกล่าวข้างต้น ในงวดสุดท้าย ของการจ่ายเงิน หรือก่อนงวดสุดท้าย ของการจ่ายเงิน ตามที่ผู้ว่าจ้าง จะพิจารณาเห็นสมควร

          ผู้ว่าจ้าง ตกลงที่จะจ่ายเงินค่าจ้าง ให้แก่ผู้รับจ้าง เป็นรายเดือน ตามเนื้องานที่ทำเสร็จจริง เมื่อ ผู้ว่าจ้าง หรือเจ้าหน้าที่ ของผู้ว่าจ้างได้ทำการตรวจสอบผลงาน ที่ทำเสร็จแล้ว และปรากฏว่าเป็นที่พอใจ ตรงตามข้อกำหนด แห่งสัญญานี้ ทุกประการ ผู้ว่าจ้าง จะออกหนังสือรับรอง การรับมอบงานนั้น ให้ไว้แก่ผู้รับจ้าง

          การจ่ายเงินงวดสุดท้าย จะจ่ายให้ เมื่องานทั้งหมด ตามสัญญา ได้แล้วเสร็จทุกประการรวมทั้งการทำสถานที่ก่อสร้าง ให้สะอาดเรียบร้อย ตามที่กำหนดไว้ ในข้อ 20

ข้อ 4. . ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

          (สำหรับสัญญาที่เป็นราคาเหมารวม)

          ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน…………………….………..บาท

(……………………) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน………………บาท ตลอดจน ภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวม เป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงิน เป็นงวด ๆ ดังนี้

          งวดที่ 1 เป็นจำนวนเงิน………………..บาท (…………………………..………….) เมื่อผู้รับจ้าง

ได้ปฏิบัติงาน………………ให้แล้วเสร็จภายใน………………………………………………

          งวดที่ 2 เป็นจำนวนเงิน……………………..บาท (………………………..……….) เมื่อผู้รับจ้าง

ได้ปฏิบัติงาน………………ให้แล้วเสร็จภายใน………………………………………………ฯลฯ

          งวดสุดท้าย เป็นจำนวนเงิน……..………...บาท (…………………………...……..) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทั้งหมด ให้แล้วเสร็จเรียบร้อย ตามสัญญา รวมทั้ง ทำสถานที่ก่อสร้าง ให้สะอาดเรียบร้อย ตามที่กำหนดไว้ ในข้อ 20

          การจ่ายเงิน ตามเงื่อนไข แห่งสัญญานี้ ผู้ว่าจ้าง จะโอนเงินเข้า บัญชีเงินฝากธนาคารของผู้รับจ้าง ชื่อธนาคาร…………………….สาขา……………..ชื่อบัญชี…………………เลขที่บัญชี…………………ทั้งนี้ ผู้รับจ้าง ตกลงเป็นผู้รับภาระ เงินค่าธรรมเนียม หรือค่าบริการอื่นใดเกี่ยวกับการโอนที่ธนาคารเรียกเก็บ และยินยอม ให้มีการหักเงินดังกล่าว จากจำนวนเงินโอนในงวดนั้น ๆ (ความในวรรคนี้ ใช้สำหรับ กรณีที่ ส่วนราชการจะจ่ายเงินตรงให้แก่ผู้รับจ้าง (ระบบ Direct Payment) โดยการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร ของผู้รับจ้าง ตามแนวทาง ที่กระทรวงการคลังกำหนด)

.         *ข้อ 5. เงินค่าจ้างล่วงหน้า

          ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่ายเงินค้าจ้างล่วงหน้า ให้แก่ผู้รับจ้าง เป็นจำนวนเงิน……………………..…บาท

(………………..……) ซึ่งเท่ากับร้อยละ………………ของราคาค่าจ้าง ตามสัญญาที่ระบุไว้ ในข้อ 4

          เงินจำนวนดังกล่าว จะจ่ายให้ ภายหลังจาก ที่ผู้รับจ้าง ได้วางหลักประกัน การรับเงินค่าจ้างล่วงหน้า เต็มตามจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้านั้น ให้แก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้าง จะต้องออกใบเสร็จรับเงินค่าจ้างล่วงหน้า ตามแบบที่ผู้ว่าจ้าง กำหนดให้ และผู้รับจ้างตกลงที่จะกระทำตามเงื่อนไขอันเกี่ยวกับการใช้จ่าย และการใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้านั้น ดังต่อไปนี้

          5.1 ผู้รับจ้าง จะใช้เงินค่าจ้างล่วงหน้านั้น เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย ในการปฏิบัติงาน ตามสัญญาเท่านั้น หากผู้รับจ้าง ใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้า หรือส่วนใดส่วนหนึ่ง ของเงินค่าจ้างล่วงหน้านั้น ในทางอื่น ผู้ว่าจ้าง อาจจะเรียกเงินค่าจ้างล่วงหน้าคืน จากผู้รับจ้าง หรือบังคับแก่หลักประกัน การปฏิบัติตามสัญญาได้ทันที

          5.2 เมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง ผู้รับจ้าง ต้องแสดงหลักฐาน การใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้า เพื่อพิสูจน์ว่า ได้เป็นไปตามข้อ 5.1 ภายในกำหนด 15 วัน นับถัดจากวัน ได้รับแจ้งจาก ผู้ว่าจ้าง หากผู้รับจ้าง ไม่อาจแสดงหลักฐานดังกล่าว ภายในกำหนด 15 วัน ผู้ว่าจ้างอาจเรียกเงินค่าจ้างล่วงหน้าคืน จากผู้รับจ้าง หรือบังคับแก่ หลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้า ได้ทันที

          * 5.3 (สำหรับสัญญาที่เป็นราคาต่อหน่วย)

          ในการจ่ายเงินค่าจ้าง ให้แก่ผู้รับจ้างตามข้อ 4 . ผู้ว่าจะหักเงินค่าจ้าง ในแต่ละเดือนไว้จำนวนทั้งหมด* ทั้งนี้ จนกว่าจำนวนเงินที่หักไว้ จะครบตามจำนวน เงินค่าจ้างล่วงหน้า ที่ผู้รับจ้างได้รับไปแล้ว

          5.4 เงินจำนวนใด ๆ ก็ตาม ที่ผู้รับจ้าง จะต้องจ่ายให้แก่ ผู้ว่าจ้างเพื่อชำระหนี้ หรือเพื่อชดใช้ความรับผิดต่าง ๆ ตามสัญญา ผู้ว่าจ้าง จะหักเอาจากเงินค่าจ้างงวด ที่จะจ่ายให้แก่ ผู้รับจ้าง ก่อนที่จะหักชดใช้คืน เงินค่าจ้างล่วงหน้า

          5.5 ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญา หากเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลือ เกินกว่าจำนวนเงิน ที่ผู้รับจ้าง จะได้รับ หลังจากหักชดใช้ ในกรณีอื่นแล้ว ผู้รับจ้าง จะต้องจ่ายคืนเงิน จำนวนที่เหลือนั้น ให้แก่ผู้ว่าจ้าง ภายใน 7 วัน นับถัดจากวัน ได้รับแจ้ง เป็นหนังสือ จากผู้ว่าจ้าง

          5.5 . (สำหรับสัญญาที่เป็นราคาต่อหน่วย)

          ผู้ว่าจ้าง จะคืนหลักประกันเงินล่วงหน้า ให้แก่ผู้รับจ้าง ต่อเมื่อผู้ว่าจ้าง ได้หักเงินค่าจ้างไว้ครบจำนวนเงินล่วงหน้า ตาม 5.3

          5.5 . (สำหรับสัญญาที่เป็นราคาเหมารวม)

          ผู้ว่าจ้างจะคืนหลักประกันเงินล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้าง

*** ข้อ 6. การหักเงินประกันผลงาน

          ในการจ่ายเงินให้แก่ผู้รับจ้างแต่ละงวด ผู้ว่าจ้าง จะหักเงิน จำนวนร้อยละ 10 ของเงินที่ต้องจ่าย ในงวดนั้น เพื่อเป็นประกันผลงาน ในกรณีที่ เงินประกันผลงาน จะต้องถูกหักไว้ทั้งสิ้น ไม่ต่ำกว่า 6 เดือน (สำหรับสัญญาที่เป็นราคาต่อหน่วย) หรือจำนวน…………......บาท (สำหรับสัญญาที่เป็นราคาเหมารวม) ผู้มีรับจ้าง มีสิทธิที่จะขอเงินประกันผลงานคืน โดยผู้รับจ้าง จะต้องวางหนังสือค้ำประกัน ของธนาคาร   ซึ่งออกโดยธนาคารภายในประเทศ มาวางไว้ต่อผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันแทนก็ได้

          ผู้ว่าจ้าง จะคืนเงินประกันผลงาน และ/หรือ หนังสือค้ำประกัน ของธนาคารดังกล่าว ตามวรรคหนึ่ง ให้แก่ผู้รับจ้าง พร้อมกับ การจ่ายเงิน งวดสุดท้าย

ข้อ 7 . กำหนดเวลาแล้วเสร็จและสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

          ภายในกำหนด…………..วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา ผู้รับจ้าง จะต้องเสนอแผนงานให้เป็นที่พอใจ แก่ผู้ว่าจ้าง โดยแสดงถึงขั้นตอน ของการทำงาน และกำหนดเวลาที่ต้องใช้ ในการทำงานหลักต่าง ๆ ให้แล้วเสร็จ***

          ผู้รับจ้าง ต้องเริ่มทำงานที่รับจ้าง ภายในกำหนด………….วัน นับถัดจาก วันได้รับหนังสือ แจ้งให้เริ่มงานและจะต้อง ทำงานให้แล้วเสร็จ ภายในกำหนด……...วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้ง ดังกล่าวนั้น

ถ้ามิได้เสนอแผนงาน หรือ ไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จ ตามกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จ ล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้าง ทำผิดสัญญา ข้อใดข้อหนึ่ง หรือ ตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉยไม่ ปฏิบัติตามคำสั่ง ของคณะกรรมการ ตรวจการจ้าง หรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษา ซึ่งได้รับมอบอำนาจ จากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้าง มีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้าง ผู้รับจ้างรายใหม่ เข้าทำงาน ของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปได้ด้วย

          การที่ผู้ว่าจ้าง ไม่ใช้สิทธิเลิกสัญญา ดังกล่าวข้างต้นนั้น ไม่เป็นเหตุให้ ผู้รับจ้าง พ้นจาก ความรับผิด ตามสัญญา

ข้อ 7 . กำหนดเวลาแล้วเสร็จ และสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่….. เดือน…..…. .. ………….และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จริบูรณ์ภายในวันที่….. เดือน……….. .. ………..ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลา หรือไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่า ผู้รับจ้างไม่สามารถให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่งหรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการ ตรวจการจ้าง หรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษา ซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่ เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปด้วย

การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้นไม่เป็นเห ตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดตามสัญญา

 

ข้อ 8 .ความรับผิดชอบ ในความชำรุด บกพร่องของงานจ้าง

          เมื่องานแล้วเสร็จบริบูรณ์ และผู้ว่าจ้าง ได้รับมอบงาน จากผู้รับจ้าง หรือจากผู้รับจ้างรายใหม่ ในกรณีที่ มีการบอกเลิกสัญญา ตามข้อ 7 หากมีเหตุชำรุด บกพร่อง หรือ เสียหายเกิดขึ้นจากการจ้างนี้ ภายใน กำหนด* ………………ปี……………เดือน นับถัดจาก วันที่ได้รับมอบงานดังกล่าว ซึ่งความชำรุดบกพร่อง หรือ เสียหายนั้น เกิดจากความบกพร่อง ของผู้รับจ้าง อันเกิดจาก การใช้วัสดุ ที่ไม่ถูกต้อง หรือทำไว้ไม่เรียบร้อย หรือทำไม่ถูกต้อง ตามมาตรฐานแห่งหลักวิชา ผู้รับจ้าง จะต้องรีบทำการแก้ไข     ให้เป็นที่เรียบร้อย โดยไม่ชักช้า โดยผู้ว่าจ้างไม่ ต้องออกเงินใด ๆ ในการนี้ทั้งสิ้น หากผู้รับจ้างบิดพลิ้ว        ไม่กระทำการดังกล่าว ภายในกำหนด…...วัน นับแต่วันที่ได้แจ้งเป็นหนังสือ จากผู้ว่าจ้าง หรือ ไม่ทำการแก้ไข ให้ถูกต้องเรียบร้อย ภายในเวลา ที่ผู้ว่าจ้างกำหนดให้ ผู้ว่าจ้าง มีสิทธิที่จะทำการนั้นเอง หรือ จ้างผู้อื่น ให้ทำงานนั้น โดยผู้รับจ้าง ต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย

 

          ข้อ 9. การจ้างช่วง

          ผู้รับจ้าง จะต้องไม่เอางานทั้งหมด หรือ บางส่วนแห่งสัญญานี้ ไปจ้างช่วงอีกต่อหนึ่งโดยไม่ได้รับ ความยินยอมเป็นหนังสือ จากผู้ว่าจ้างก่อน ทั้งนี้ นอกจากในกรณี ที่สัญญานี้จะได้ระบุไว้เป็นอย่างอื่น ความยินยอมดังกล่าวนั้น ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้าง หลุดพ้นจากความรับผิด หรือ พันธะหน้าที่ตามสัญญานี้ และผู้รับจ้าง จะยังคงต้องรับผิด ในความผิด และความประมาทเลินเล่อ ของผู้รับจ้างช่วง หรือ ของตัวแทน หรือลูกจ้างรับจ้างช่วงนั้นทุกประการ

          ข้อ 10. การควบคุม งานของผู้รับจ้าง

          ผู้รับจ้าง ต้องควบคุมงานที่รับจ้าง อย่างเอาใจใส่ ด้วยประสิทธิภาพ และความชำนาญ และในระหว่างทำงาน ที่รับจ้าง จะต้องจัดให้มีผู้แทน ซึ่งทำงานเต็มเวลา เป็นผู้ควบคุมงาน ผู้ควบคุมงานดังกล่าว จะต้องเป็นผู้แทน ได้รับมอบอำนาจ จากผู้รับจ้างคำสั่ง หรือคำแนะนำต่างๆที่ได้แจ้ง แก่ผู้แทน   ผู้ได้รับมอบอำนาจนั้น ให้ถือว่าเป็นคำสั่ง หรือคำแนะนำ ที่ได้แจ้งแก่ผู้รับจ้าง การแต่งตั้งผู้ควบคุมงาน นั้นจะต้องทำเป็นหนังสือ และต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าจ้าง การเปลี่ยนตัว หรือแต่งตั้งผู้ควบคุมงานใหม่ จะทำมิได้ หากไม่ได้รับความเห็นชอบ จากผู้ว่าจ้างก่อน

          ผู้ว่าจ้าง มีสิทธิที่จะขอให้เปลี่ยนตัวแทน ได้รับมอบอำนาจนั้น โดยแจ้งเป็นหนังสือไปยัง ผู้รับจ้าง และผู้รับจ้างจะต้องทำการเปลี่ยนตัวโดยพลัน โดยไม่คิดราคาเพิ่ม หรืออ้างเป็นเหตุเพื่อขยายอายุ สัญญาอันเนื่องมาจากเหตุนี้

          ข้อ 11. ความรับผิดชอบผู้รับจ้าง

          ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดต่ออุบัติเหตุ ความเสียหาย หรือภยันตรายใด ๆ อันเกิดจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง และจะต้องรับผิด ต่อความเสียหาย จากการกระทำ ของลูกจ้าง ของผู้รับจ้าง

ความเสียหายใด ๆ อันเกิดแก่งาน ที่ผู้รับจ้าง ได้ทำขึ้น แม้จะเกิดขึ้นเพราะ เหตุสุดวิสัย นอกจากกรณี อันเกิดจากความผิด ของผู้ว่าจ้างดังกล่าว ในข้อนี้จะสิ้นสุดลง เมื่อผู้ว่าจ้างได้รับมอบงาน ครั้งสุดท้าย ซึ่งหลังจากนั้น ผู้รับจ้างคงต้องรับผิด เพียงในกรณีชำรุด บกพร่อง หรือ ความเสียหาย ดังกล่าวในข้อ 8 เท่านั้น

          ข้อ 12. การจ่ายเงินแก่ลูกจ้าง

          ผู้รับจ้าง จะต้องจ่ายเงินแก่ลูกจ้าง ที่ผู้รับจ้างได้จ้างมา ในอัตราและตามกำหนดเวลาที่ผู้รับจ้างได้ตกลง หรือทำสัญญาไว้ ต่อลูกจ้างดังกล่าว

          ถ้าผู้รับจ้าง ไม่จ่ายเงินค่าจ้าง หรือค่าทดแทนอื่นใด แก่ลูกจ้างดังกล่าว ในวรรคแรก ผู้ว่าจ้าง      มีสิทธิที่จะเอาเงินค่าจ้าง ที่จะต้องจ่ายแก่ผู้รับจ้าง มาจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างดังกล่าว และให้ถือว่าผู้ว่าจ้าง     ได้จ่ายเงินจำนวนนั้น เป็นค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้าง ตามสัญญาแล้ว

          ผู้รับจ้าง จะต้องจัดให้มีประกันภัย สำหรับลูกจ้างทุกคน ที่จ้างมาทำงาน โดยให้ครอบคลุมถึง ความรับผิดทั้งปวง ของผู้รับจ้าง รวมทั้งผู้รับจ้างช่วง อันหากจะพึงมี ในกรณีความเสียหาย ที่คิดค่าสินไหมทดแทนได้ ตามกฎหมาย ซึ่งเกิดจากอุปัทวเหตุ หรือภยันตรายใด ๆ ต่อลูกจ้าง หรือบุคคลอื่นที่ผู้รับจ้าง หรือผู้รับจ้างช่วงจ้าง มาทำงานผู้รับจ้าง จะต้องส่งมอบกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าว พร้อมทั้งหลักฐานการชำระเบี้ยประกัน ให้แก่ผู้ว่าจ้าง เมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง

          ข้อ 13. การตรวจงานจ้าง

          ถ้าผู้ว่าจ้าง แต่งตั้งกรรมการตรวจการจ้าง ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษา เพื่อควบคุม การทำงานของผู้รับจ้าง กรรมการตรวจการจ้าง หรือผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานั้นมีอำนาจเข้าไป ตรวจการงาน ในโรงงาน และสถานที่ที่ก่อสร้าง ได้ทุกเวลา และผู้รับจ้าง จะต้องอำนวยความสะดวก และให้ความช่วยเหลือ ในการนั้นตามสมควร

          การที่มีกรรมการตรวจการจ้าง ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษา ทำให้ผู้รับจ้างพ้น ความรับผิดชอบ ตามสัญญานี้ข้อหนึ่งข้อใดไม่

ข้อ 14. แบบรูปและรายการละเอียดคลาดเคลื่อน

          ผู้รับจ้างจะต้องรับรองว่า ได้ตรวจสอบ และทำความเข้าใจ ในรูปแบบ รูปรายการละเอียด โดย   ถี่ถ้วนแล้ว หากปรากฏว่า แบบรูปและรายการละเอียดนั้น ผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อน ไปจากหลักการ ทางวิศวกรรม หรือทางเทคนิค ผู้รับจ้าง ตกลงที่จะปฏิบัติตาม คำวินิจฉัยของกรรมการตรวจการจ้าง หรือผู้ควบคุมงานหรือ บริษัทที่ปรึกษา ที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้งเพื่อให้งานแล้วเสร็จบริบูรณ์ โดยจะคิดค่าใช้จ่ายใด ๆ เพิ่มขึ้น จากผู้ว่าจ้างไม่ได้

          ข้อ 15. การควบคุมงานโดยผู้ว่าจ้าง

          ผู้รับจ้าง ตกลงว่า กรรมการตรวจการจ้าง ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษา ที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง    มีอำนาจที่จะตรวจสอบ และควบคุมงาน เพื่อให้เป็นไปตามเอกสารสัญญา และมีอำนาจที่จะสั่งให้แก้ไขเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม หรือตัดทอน ซึ่งงานตามสัญญานี้ หากผู้รับจ้างขัดขืน ไม่ปฏิบัติตาม กรรมการตรวจการจ้าง ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษา มีอำนาจที่จะสั่งให้หยุดกิจการนั้นชั่วคราวได้ ความล่าช้าในกรณีเช่นนี้ ผู้รับจ้างจะถือเป็นเหตุ ขอขยายวันทำการออกไปมิได้

          ข้อ 16. งานพิเศษและการแก้ไขงาน

          ผู้ว่าจ้าง มีสิทธิที่จะสั่งให้ผู้รับจ้าง ทำงานพิเศษ ซึ่งไม่ได้แสดงไว้ หรือรวมอยู่ในเอกสารสัญญา หากงานพิเศษนั้น ๆ อยู่ในขอบข่ายทั่วไป แห่งวัตถุประสงค์ของสัญญานี้ นอกจากนี้ ผู้ว่าจ้างยังมีสิทธิสั่งให้ เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขแบบรูป และข้อกำหนดต่าง ๆ ในเอกสารสัญญานี้ด้วย โดยไม่ทำให้สัญญา เป็นโมฆะแต่อย่างใด

          อัตราค่าจ้าง หรือราคาที่กำหนดไว้ ในสัญญานี้ให้กำหนดไว้ สำหรับงานพิเศษ หรืองานที่เพิ่มเติมขึ้น หรือตัดทอนลงทั้งปวง ตามคำสั่งของผู้ว่าจ้าง หากในสัญญา ไม่ได้กำหนดไว้ถึงอัตราค่าจ้าง หรือราคาใดๆที่จะนำมาใช้ สำหรับงานพิเศษ หรืองานที่เพิ่มขึ้นดังกล่าว ผู้ว่าจ้าง และผู้รับจ้างจะได้ตกลงกัน ที่จะกำหนดอัตรา หรือราคา รวมทั้งการขยายระยะเวลา (ถ้ามี) กันใหม่ เพื่อความเหมาะสม ในกรณีที่ตกลงกันไม่ได้ ผู้ว่าจ้างจะ กำหนดอัตราจ้าง หรือราคาตายตัวตามแต่ผู้ว่าจ้าง จะเห็นว่าเหมาะสม และถูกต้อง ซึ่งผู้รับจ้าง จะต้องปฏิบัติงาน ตามคำสั่งของผู้ว่าจ้างแต่อาจสงวนสิทธิ์ที่จะดำเนินการ ตามข้อ 21 ต่อไปได้

 

ข้อ 17. ค่าปรับ

          หากผู้รับจ้าง ไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จ ตามเวลาที่กำหนดไว้ ในสัญญา และผู้ว่าจ้าง ยังมิได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้าง จะต้องชำระค่าปรับ ให้แก่ผู้ว่าจ้าง เป็นจำนวนเงิน วันละ ……………..บาท และจะต้องชำระค่าใช้จ่าย ในการควบคุมงาน ในเมื่อผู้ว่าจ้างต้องควบคุมงานอีกต่อหนึ่งเป็นจำนวนเงิน วันละ……………..บาท นับถัดจาก วันที่กำหนดแล้วเสร็จตามสัญญา หรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายให้ จนถึงวันที่ ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้าง เรียกค่าเสียหาย อันเกิดขึ้นจากการ ที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค ่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

          ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้างจะไม่สามารถ ปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ 18 ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้ แจ้งข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดแล้วเสร็จของงานข อให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับ ผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

ข้อ 18. สิทธิของผู้ว่าจ้างภายหลังบอกเลิกสัญญา

          ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญา ผู้ว่าจ้างอาจทำงานนั้นเองหรือว่าจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นต่อ   จนแล้วเสร็จได้ ผู้ว่าจ้างหรือผู้ที่รับจ้างทำงานนั้นต่อมีสิทธิใช้เครื่องใช้ก ารก่อสร้างสิ่งที่สร้างขึ้นชั่วคราว สำหรับงานก่อสร้างและวัสดุต่าง ๆ ซึ่งเห็นว่าจะต้องสงวนเอาไว้เพื่อการปฏิบัติงานตามสัญญาตามที่จ ะเห็นสมควร

          ในกรณีดังกล่าวผู้ว่าจ้างมีสิทธิริบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญ ญาทั้งหมดหรือบางส่วน ตามแต่จะเห็นสมควร นอกจากนั้นผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในค่าเสียหาย ซึ่งเป็นจำนวนเกินกว่าหลักประกัน การปฏิบัติงาน และค่าเสียหายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นในการทำงานนั้นต่อให้แล้วเสร็จตา ม สัญญา และค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานเพิ่ม (ถ้ามี) ซึ่งผู้ว่าจ้างจะหักเอาจากเงินประกันผลงานหรือจำนวนเงิน ใด ๆ ที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก็ได้

          ข้อ 19. การกำหนดค่าเสียหาย

          ค่าปรับหรือค่าเสียหายซึ่งเกิดขึ้นจากผู้รับจ้างตามสัญญานี้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะหักเอาจากจำนวน เงินค่าจ้างที่ค้างจ่าย หรือจากเงินประกันผลงานของผู้รับจ้าง หรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาก็ได้

          หากมีเงินค่าจ้างตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ และค่าเสียหายแล้วยังเหลืออยู่อีกเท่าใด ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างทั้งหมด

          ข้อ 20. การทำบริเวณก่อสร้างให้เรียบร้อย

          ผู้รับจ้าง จะต้องรักษาบริเวณ สถานที่ปฏิบัติงานตามสัญญานี้ รวมทั้งโรงงานหรือสิ่งอำนวย ความสะดวกใน การทำงานของผู้รับจ้าง ลูกจ้าง ตัวแทน หรือของผู้รับจ้างช่วงให้อยู่ในความสะอาด ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพ ในการใช้งานตลอด ระยะเวลาการจ้างและเมื่อทำงานเสร็จสิ้นแล้ว จะต้องขนย้ายบรรดาเครื่องใช้ ในการทำงานจ้างรวมทั้งวัสดุ ขยะมูลฝอย และสิ่งก่อสร้างชั่วคราวต่าง ๆ (ถ้ามี) ทั้งจะต้องกลบเกลี่ยพื้นดินให้ เรียบร้อย เพื่อให้บริเวณทั้งหมดอยู่ในสภาพที่สะอาด และใช้การได้ทันที

*ข้อ 21. กรณีพิพาทและอนุญาโตตุลาการ

          21.1 ในกรณีที่มี ข้อโต้แย้งเกิดขึ้น ระหว่างคู่สัญญา เกี่ยวกับข้อกำหนด แห่งสัญญานี้หรือเกี่ยวกับการปฏิบัติสัญญานี้ และคู่สัญญาไม่สามารถตกลงกันได้ ให้เสนอข้อโต้แย้งหรือข้อพิพาทนั้น      ต่ออนุญาโตตุลาการเพื่อพิจารณาชี้ขาด

          21.2 เว้นแต่คู่สัญญาทั้งสองฝ่าย จะเห็นพ้องกันให้อนุญาโตตุลาการคนเดียว เป็นผู้ชี้ขาดการระงับข้อพิพาท ให้กระทำโดยอนุญาโตตุลาการ 2 คน โดยคู่สัญญาฝ่ายหนึ่งจะทำหนังสือ แสดงเจตนาจะให้มีอนุญาโตตุลาการ ระงับข้อพิพาทและระบุชื่ออนุญาโตตุลาการคนที่ตนแต่งตั้ง ส่งไปยังคู่สัญญา     อีกฝ่ายหนึ่งจากนั้น ภายในระยะเวลา 30 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งดังกล่าว คู่สัญญาฝ่ายที่ได้         รับแจ้งจะต้องแต่งตั้งอนุญาโตตุลาการคนที่สอง ถ้าอนุญาโตตุลาการทั้งสองคน ดังกล่าวไม่สามารถประนีประนอมระงับข้อพิพาทนั้น ได้ให้อนุยาโตตุลาการทั้งสองคนร่วมกันแต่งตั้ง อนุญาโตตุลาการ         ผู้ชี้ขาด ภายในกำหนดเวลา 30 วัน นับจากวันที่ไม่สามารถตกลงกัน ผู้ชี้ขาดดังกล่าว จะพิจารณาระงับข้อพิพาทต่อไป กระบวนพิจารณาของอนุญาโตตุลาการ ให้ถือตามข้อบังคับอนุญาโตตุลาการของสถาบันอนุญาโตตุลาการอนุญา โตตุลาการกระทรวงยุติธรรมโดยอนุโลม หรือตามข้อบังคับอื่นที่คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายเห็นชอบ และให้กระทำในกรุงเทพมหานคร โดยใช้ภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ เป็นภาษาในการดำเนินกระบวนการพิจารณา

          21.3 ในกรณีที่คู่สัญญา ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่แต่งตั้งอนุญาโตตุลาการฝ่ายตนหรือในกรณีที่อ นุญาโตตุลาการทั้งสองคน ไม่สามารถตกลงกันแต่งตั้งอนุญาโตตุลาการผู้ชี้ขาดได้ คู่สัญญา แต่ละฝ่ายต่างมีสิทธิร้อง ขอต่อศาลแพ่งเพื่อแต่งตั้งอนุญาโตตุลาการผู้ชี้ขาดได้แล้วแต่กร ณี

          21.4 คำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ หรือของอนุญาโตตุลาการผู้ชี้ขาดแล้วแต่กรณี ให้ถือเป็นเด็ดขาดและถึงที่สุดผูกพันคู่สัญญา

          21.5 คู่สัญญา แต่ละฝ่ายเป็น ผู้รับภาระค่าธรรมเนียมอนุญาโตตุลาการฝ่ายตนและออกค่าใช้จ่ายอื ่น ๆ ในการดำเนินกระบวนพิจารณาฝ่ายละครึ่ง ในกรณีที่มีการแต่งตั้งอนุญาโตตุลาการคนเดียวหรือ มีการแต่งตั้งอนุญาโตตุลาการผู้ชี้ขาด ให้อนุญาโตตุลาการหรืออนุญาโตตุลาการผู้ชี้ขาด เป็นผู้กำหนดภาระค่าธรรมเนียมอนุญาโตตุลาการคนเดียวหรือภาระค่า ธรรมเนียมอนุญาโตตุลาการคนเดียวหรือภาระค่าธรรมเนียมอนุญาโตตุล าการผู้ชี้ขาดคนเดียว แล้วแต่กรณี

          ข้อ 22. การขยายเวลาปฏิบัติงานตามสัญญา

          ในกรณีที่มี เหตุสุดวิสัย หรือเหตุใด ๆ อันเนื่องมาจากความผิด หรือความบกพร่องของฝ่าย     ผู้ว่าจ้าง หรือพฤติการณ์อันหนึ่งอันใดที่ผู้รับจ้าง ไม่ต้องรับผิดตามกฎหมาย ทำให้ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จ ตามเงื่อนไขและกำหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งเหตุหรือพฤติการณ์ดังกล่าว พร้อมหลักฐานเป็นหนังสือ ให้ผู้ว่าจ้างทราบ เพื่อขอขยายเวลาทำงานออกไปภายใน 15 วัน    นับถัดจากวันที่เหตุนั้นสิ้นสุดลง

          ถ้าผู้รับจ้าง ไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตาม ความในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้รับจ้างได้สละสิทธิ์เรียกร้อง    ในการที่จะขอขยายเวลาทำงานออกไปไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่กรณีเหตุเกิดจากความผิด หรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง ซึ่งมีหลักฐานชัดแจ้ง หรือผู้ว่าจ้างทราบดีอยู่แล้วตั้งแต่ต้น

          การขยายกำหนด เวลาทำงานตามวรรคหนึ่ง อยู่ในดุลพินิจ ของผู้ว่าจ้างที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร

*ข้อ 23 การใช้เรือไทย

          ในการปฏิบัติตามสัญญานี้ หากผู้รับจ้าง จะต้องสั่งหรือนำของเข้ามาจากต่างประเทศรวมทั้งเครื่องมือและอุ ปกรณ์ ที่ต้องนำเข้ามาเพื่อปฏิบัติงานตามสัญญา ไม่ว่าผู้รับจ้างจะเป็นผู้ที่นำ ของเข้ามาเองหรือนำเข้ามา โดยผ่านตัวแทนหรือบุคคลอื่นใด ถ้าสิ่งของนั้นต้องนำเข้ามา โดยทางเรือในเส้นทางเดินเรือที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้รับจ้างต้องจัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทยหรือเร ือที่มีสิทธิ เช่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทยเว้นแต่จะได้รั บอนุญาตจาก สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชย์นาวีก่อน บรรทุกของนั้นลงเรืออื่นที่มิใช่เรือไทย หรือ เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโด ยเรืออื่นได้ ทั้งนี้ไม่ว่าการสั่ง หรือ สั่งซื้อสิ่งของดังกล่าวจากต่างประเทศจะเป็นแบบ เอฟโอบี, ซีเอฟอาร์, ซีไอเอฟ หรือแบบอื่นใด

          ในการส่งมอบงาน ตามสัญญาให้แก่ผู้ว่าจ้าง ถ้างานนั้นมีสิ่งของตามวรรคแรก ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบใบตราส่ง (Bill of Lading) หรือสำเนาใบตรา ส่งสำหรับของนั้น ซึ่งแสดงว่าได้บรรทุกมา โดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิ เช่นเดียวกับเรือไทยให้แก่ผู้ว่าจ้าง พร้อมกับการส่งมอบงานด้วย

ในกรณีที่ สิ่งของดังกล่าว ไม่ได้บรรทุก จากต่างประเทศ มายังประเทศไทย โดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิ เช่นเดียวกับเรือไทย ผู้รับจ้าง ต้องส่งมอบหลักฐาน ซึ่งแสดงว่าได้รับอนุญาตจาก สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชย์นาวี ให้บรรทุกของโดยเรืออื่นได้หรือหลักฐาน ซึ่งแสดงว่าได้ชำระค่าธรรมเนียมพิเศษ เนื่องจากการไม่บรรทุกของโดยเรือไทยตามกฎหมาย ว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์นาวีแล้วอย่างใดอย่างหนึ่งแก่ผู้ว ่าจ้างด้วย

          ในกรณีที่ผู้รับจ้าง ไม่ส่งมอบหลักฐาน อย่างใดอย่างหนึ่งดังกล่าว ในสองวรรคข้างต้นให้แก่ ผู้ว่าจ้าง แต่จะขอส่งมอบงานดังกล่าว ให้ผู้ว่าจ้างก่อน โดยไม่รับชำระเงินค่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิ รับงานดังกล่าวไว้ก่อน และชำระเงินค่าจ้างเมื่อผู้รับจ้าง ได้ปฏิบัติถูกต้องครบถ้วนดังกล่าวแล้วได้

         

ข้อ 24. มาตรฐานฝีมือช่าง

          ผู้รับจ้าง ตกลงเป็นเงื่อนไขสำคัญว่า ผู้ว่าจ้างจะต้องมีและใช้ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่าง จากหรือผู้มีวุฒิบัตรระดับ ปวช. ปวส. และปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก..รับรองให้ให้เข้ารับราชการได้ ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ…………ของแต่ละสาขาช่าง แต่จะต้องมีช่างจำนวนอย่างน้อย 1 คน ในแต่ละสาขาช่างดังต่อไปนี้

          24.1 ……………………………………………………

          24.2 ……………………………………………………

                  …………………………..ฯลฯ………………………...

 

          ผู้รับจ้าง จะต้องจัดทำบัญชี แสดงจำนวนช่างทั้งหมด โดยจำแนกตามแต่ละสาขาช่างและ ระดับช่าง พร้อมกับระบุรายชื่อช่าง ผู้ที่ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างหรือผู้มีวุฒิบัตรดังกล่าว ในวรรคแรก นำมาแสดงพร้อมหลักฐานต่าง ๆ ต่อคณะกรรมการการตรวจการจ้างหรือผู้ควบคุมงาน ก่อนเริ่มลงมือทำงาน และพร้อมที่จะให้ผู้ว่าจ้าง หรือเจ้าหน้าที่ของผู้ว่าจ้าง ตรวจสอบดูได้ตลอดเวลาทำงาน ตามสัญญานี้ของผู้รับจ้าง

          สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความ โดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

 

(ลงชื่อ)…………………………ผู้ว่าจ้าง

(………………………..………)

 

(ลงชื่อ)…………………………ผู้รับจ้าง

(…………………………….…)

 

(ลงชื่อ)…………………………พยาน

(……………….………………)

 

(ลงชื่อ)…………………………พยาน

(…………………..……………)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    ทำรายการเมื่อ: 21-ตค.-11at 16:28