ข้อมูลทั่วไป
      สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานสำคัญของเทศบาล
      คำขวัญ
      ประวัติความเป็นมา
      วิสัยทัศน์/พันธกิจ
      คณะผู้บริหารและสมาชิก
      คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลเนินมะปราง
      สมาชิกสภาเทศบาล
      สำนักงานปลัด
      กองคลัง
      กองช่าง
      กองการศึกษาฯ
      กองสาธารณสุขฯ
      การดำเนินงานของเทศบาล.
      เทศบัญญัติ
      แผนการดำเนินงาน
      การติดตามและการประเมินผล
      รายได้ของเทศบาล
      แผนพัฒนาสามปี
      สรุปผลการพัฒนาเทศบาล
      ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
      ข้อมูลสำหรับประชาชน
      สำนักงานปลัด
      กองคลัง
      กองช่าง
      กองการศึกษา
      กฏและระเบียบต่างๆ
      กฎหมายเทศบาล
      กฎหมายหลัก
      กฎหมายด้านการเงินการคลัง
      กฎหมายด้านการเมืองการปกครอง
      กฎหมายด้านอื่น ๆ
      สถานที่สำคัญของตำบล
      สถานที่สำคัญ
      สินค้าโอทอป
    ร้องเรียน-ร้องทุกข์
     เจ้าหน้าที่ดูแลเว็บไซด์
 

[ โครงการแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2555 ] 

โครงการแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2555

เทศบาลตำบลเนินมะปรางร่วมกับโรงเรียนบ้านเนินมะปราง สถานีตำรวจภูธรเนินมะปราง  และชุมชนในเขตเทศบาลตำบลเนินมะปราง ร่วมกันจัดกิจกรรมส่งเสริมพระศาสนา เนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี 2555

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ทำรายการเมื่อ: 24-กย.-12at 14:46

....................................................................................................................................................................................................................

        

โครงการรักน้ำ รักป่า รักแผ่นดิน ประจำปี 2559
ถวายเทียนจำนำพรรษาวัดศรีมงคล
สักการะมาร่วมถวายเจ้าพ่อแสนเมือง
โครงการรักน้ำรักป่ารักแผ่นดิน
ตลาดสดเทศบาลตำบลเนินมะปรางผ่านการทดสอบสารปนเปื้อน 6 ชนิดผ่านการประเมินระดับ 5 ดาว