หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 

 
 
 
 
  แผนการดำเนินงาน  
 
 
แจ้งคำสั่งคณะกรรมการเลือกตั้ง [ 15 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 150 
การประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความรู้ความเข้าใจและปลุกฝังจิตสำนึกแก่ผู้ปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการขยะฯ ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 4896 ลว 7 ส.ค. 62 [ 7 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 158 
ขอเชิญเข้ารับการอบรม โครงการอบรมหลักสูตรหลักกฎหมายปกครองและคดีปกครองเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ดีของราชการส่วนภูมิภาคและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2562 [ 6 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 194 
การประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความรู้ความเข้าใจและปลูกฝังจิตสำนึกแก่ผู้ปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการขยะฯ ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 4727 ลว 31 ก.ค. 62 [ 31 ก.ค. 2562 ]    อ่าน 530 
แผนปฏิบัติงานและมาตรการดำเนินการโครงการศูนย์บริการข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2562 ที่ พล 0023.2/ว630 ลว 19 ส.ค. 62 [ 19 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 40 
การจัดตั้งสำนัก/กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ พล 0023.2/ว5111 ลว 16 ส.ค. 62 [ 16 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 67 
ขอเชิญท้องถิ่นอำเภอเข้าร่วมประชุมซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ำ.ศ. 2563 ฯ [ 16 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 66 
แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบกลั่นกรองร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดและเทศบาลในจังหวัดพิษณุโลก [ 15 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 44 
แจ้งเวี่ยนกฎหมายลำดับรองที่ออกจฃตามความในพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. 2559 [ 15 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 49 
ขอให้ส่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมที่ผ่านการพิจารณาของสภา [ 15 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 45 
ขอความร่วมมือประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการจัดตั้งศูนย์บริการคนพิการทั่วไป ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 5090 ลว 15 ส.ค. 62 [ 15 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 40 
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบเงินอุดหนุนทั่วไป สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ที่ พล 0023.3/ว 5014 ลว 13 ส.ค. 62 [ 15 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 38 
การโอนเงินที่จัดเก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนตำบล ที่ พล 0023.3/ว 5035 ลว 13 ส.ค. 62 [ 15 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 48 
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบเงินอุดหนุนทั่วไป ที่ พล 0023.3/ว 5021 ลว 13 ส.ค. 62 [ 15 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 71 
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจฯ ที่ พล 0023.3/ว 5022 ลว 13 ส.ค. 62 [ 15 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 58 
ขอให้เผยแพร่และให้ความรู้จากเกมฝึกสมองและสร้างทักษะที่สอดคลัองกับยุทธศาสตร์ชาติ ที่ พล 0023.3/ว 5082 ลว 15 ส.ค. 62 [ 15 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 18 
แจ้ง จะดำเนินการโครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้เลื่อนสู่วิทยฐานะชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ ที่ พล 0023.2/ว 626 ลว. 15 สิงหาคม 2562 [ 15 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 37 
กาจัดทำคำขอ งปม. ปี 2564 สำหรับสนับสนุนก่อสร้างอาคาร ศพด. ก่อสร้างอาคารเรียนฯ ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 622 ลว 14 ส.ค. 62 [ 14 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 47 
แจ้งเลื่อนการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพ ฯ DLTV ด่วนทีสุด ที่ พล 0023.3/ว 623 ลว 14 ส.ค. 62 [ 14 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 36 
ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงประมาณประจำปี งมป 63 ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 621 ลว 14 ส.ค. 62 [ 14 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 70 
 
 
 
เร่งรัดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบันทึกข้อมูลการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินผ่านระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว3246  [ 19 ส.ค. 2562 ]
การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและการขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน กรณีอยู่ระหว่างกระบวนการอุทธรณ์ตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กค. มท 0803.3/ว3293  [ 19 ส.ค. 2562 ]
การขอยุบเลิกส่วนราชการระดับกอง สน.บถ. มท 0809.2/ว101  [ 19 ส.ค. 2562 ]
แจ้งการโอนเงินรายได้ส่วนท้องถิ่นที่จัดเก็บควบคู่กับภาษีธุรกิจเฉพาะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว11373  [ 19 ส.ค. 2562 ]
ผลิตภัณฑ์และการบริหารนวัตกรรมในบัญชีนวัตกรรมที่ครบอายุกำหนดสิทธิในการประกาศขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย เดือนกรกฎาคม 2562 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว3258  [ 19 ส.ค. 2562 ]
แจ้งการโอนเงินรายได้ส่วนท้องถิ่นที่จัดเก็บควบคู่กับภาษีธุรกิจเฉพาะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.คท. มท 0808.3/ว2313  [ 19 ส.ค. 2562 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จบำนาญ) ไตรมาสที่ 4 ประจำเดือนสิงหาคมและเดือนกันยายน 2562 สน.คท. มท 0808.2/14106-14181 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 19 ส.ค. 2562 ]
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว3291  [ 19 ส.ค. 2562 ]
แจ้งการโอนเงินรายได้ส่วนท้องถิ่นที่จัดเก็บควบคู่กับภาษีธุรกิจเฉพาะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.คท. มท 0808.3/ว3078  [ 19 ส.ค. 2562 ]
ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2562 ระเบียบว่าด้วยการโอนงบประมาณรายจ่ายบูรณาการและงบประมาณรายจ่ายบุคลากรระหว่างหน่วยรับงบประมาณ พ.ศ. 2562 และระเบียบว่าด้วยการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด่วนที่สุด กยผ. มท 0815.3/ว3260 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 16 ส.ค. 2562 ]
การดำเนินการโครงการ/แผนงานระบบไฟฟ้าเคเบิลใต้ดินของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กพส. มท 0810.4/ว3196  [ 16 ส.ค. 2562 ]
การคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่น และเด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ ประจำปี 2563 เข้าเยี่ยมคารวะนายกรัฐมนตรี ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.5/ว3298  [ 16 ส.ค. 2562 ]
การแจกจ่ายประกาศนียบัตรเครื่องราชอิสริยาภรณ์ สน.บถ. มท 0809.3/ว3277 [บัญชีจังหวัด]  [ 16 ส.ค. 2562 ]
กำหนดสินค้าสำหรับดำเนินการจัดหาด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market) เพิ่มเติม ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว3257  [ 16 ส.ค. 2562 ]
สำรวจศึกษานิเทศก์สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ยังไม่ผ่านการพัฒนาตามหลักสูตรศึกษานิเทศก์ที่ ก.จ. ก.ท. หรือ ก.อบต.กำหนด ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.4/ว3255 [แบบสำรวจฯ]  [ 16 ส.ค. 2562 ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการ กศ. มท 0816.4/ว3274  [ 16 ส.ค. 2562 ]
ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการอุทธรณ์ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว3272  [ 16 ส.ค. 2562 ]
ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนในการส่งผู้บริหารองค์กรเข้าร่วมฝึกบรมหลักสูตร (ผู้นำยุคใหม่ปฏิรูปความโปร่งใส ต้านภัยทุจริต) ด่วนที่สุด กม. มท 0804.6/ว3247 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 15 ส.ค. 2562 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปโครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและโครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการฯ สน.คท. มท 0808.2/13881 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 15 ส.ค. 2562 ]
การติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โครงการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา กศ. มท 0816.3/ว3248 [แบบฟอร์มฯ]  [ 15 ส.ค. 2562 ]
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 สน.คท. มท 0808.3/ว3154 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 15 ส.ค. 2562 ]
สำรวจรายชื่อข้าราชการครู พนักงานครูฯ ที่ประสงค์จะขอรับการประเมินเพื่อเลื่อนสู่วิทยฐานะระดับเชี่ยวชาญพิเศษ ในรอบเดือนตุลาคม 2562, รอบเดือนเมษายน 2563 และรอบเดือนตุลาคม 2563 สน.บถ. มท 0809.4/ว3114 [แบบสำรวจ]  [ 15 ส.ค. 2562 ]
ซักซ้อมเกี่ยวกับการขอรับการประเมินเพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะของข้าราชการครู พนักงานครูสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.บถ. มท 0809.4/ว32  [ 15 ส.ค. 2562 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม-กันยายน 2562) เพิ่มเติม สน.บถ. มท 0809.2/ว100 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 15 ส.ค. 2562 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2562) สน.คท. มท 0808.2/13822-13825 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 14 ส.ค. 2562 ]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  ท่านต้องการให้ ทต.เนินมะปราง พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ด้านคมนาคม
  ด้านสาธารณูปโภค
  ด้านการส่งเสริมอาชีพ
  การประชาสัมพันธ์ข้อมูล
  ด้านการให้บริการอินเตอร์เน็ตตำบล
 
เริ่มนับ วันที่ 23 ก.พ. 2560
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ทต.ปลักแรด ประกาศเทศบาลตำบลปลักแรด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ [ 20 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 2 
ทต.ปลักแรด ประกาศเทศบาลตำบลปลักแรด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเ [ 20 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 1 
อบต.วังน้ำคู้ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๒ โ [ 20 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 0 
อบต.ห้วยเฮี้ย ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝาปิด สายบ้านนายต่ำ วังคีรี ถึง ศ [ 20 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 0 
ทต.บึงระมาณ ประกาศเทศบาลตำบลบึงระมาณ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำน [ 20 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 1 
ทต.นครไทย ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าเเละวิทยุ จำนวน ๕ รายการ (กอ [ 20 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 0 
อบต.วังน้ำคู้ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 0 
ทต.บึงระมาณ ประกาศเทศบาลตำบลบึงระมาณ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมบำรุงรักษารถจักรย [ 20 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 1 
อบต.วังน้ำคู้ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 0 
อบต.วังน้ำคู้ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 0 
ทต.บึงระมาณ ประกาศเทศบาลตำบลบึงระมาณ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอาก [ 20 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 1 
อบต.วังน้ำคู้ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อของสมนาคุณ จำนวน ๓ ชิ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 0 
ทต.ไทรย้อย [ 20 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 0 
อบต.วังน้ำคู้ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมัน จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 0 
สถ.จ.พิษณุโลก ประกาศยกเลิกประกวดราคาจ้างก่อสร้าง [ 20 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 1 
 
อบต.ศรีภิรมย์ เลขเด็ด ยาใจคนจน งวด 1 กันยายน 2562 (20 ส.ค. 2562)    อ่าน 1  ตอบ 0
อบต.ศรีภิรมย์ เลขเด็ด ยาใจคนจน งวด 1 กันยายน 2562 (20 ส.ค. 2562)    อ่าน 2  ตอบ 0
สถ.จ.พิษณุโลก รับโอนย้าย เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ อบต.ดอนทอง (20 ส.ค. 2562)    อ่าน 75  ตอบ 1
อบต.บ้านป่า เลขเด็ด อัญชัญ งวด 1 กันยายน 2562 (20 ส.ค. 2562)    อ่าน 2  ตอบ 0
           
       
   
 
 
 
 
 
 
เว็บไซต์ เทศบาลตำบลเนินมะปราง อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก เปิดให้บริการแล้วค่ะ (29 มี.ค. 2560)    อ่าน 739  ตอบ 2  
   
 
 
 

-อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูล-

วัดเนินมะปราง
 
 
 
 
 

 
 
สงวนลิขสิทธิ์ © เทศบาลตำบลเนินมะปราง อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก 65190
โทรศัพท์ : 055-399-383 โทรสาร : 055-399-080
จำนวนผู้เข้าชม 1,652,560 เริ่มนับ 23 ก.พ. 2560
จัดทำโดย : NAXsolution.com