หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(Integrity and transparency Assessment: ITA)
 
ITA ปี พ.ศ.2566
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อ URL คำอธิบาย
o1 โครงสร้าง https://www.noenmaprang.go.th/... https://www.noenmaprang.go.th/... โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของเทศบาลตำบลเนินมะปราง
o2. ข้อมูลผู้บริหาร https://www.noenmaprang.go.th/... https://www.noenmaprang.go.th/... https://www.noenmaprang.go.th/... ข้อมูลผู้บริหารฝ่ายการเมือง และข้าราชการประจำ
o3. อำนาจหน้าที่ https://www.noenmaprang.go.th/... https://www.noenmaprang.go.th/... https://www.noenmaprang.go.th/... หน้าที่และอำนาจของเทศบาลตามกฏหมายกำหนด
o4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน https://www.noenmaprang.go.th/... https://www.noenmaprang.go.th/... https://www.noenmaprang.go.th/... https://www.noenmaprang.go.th/... แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
o5 ข้อมูลการติดต่อ https://www.noenmaprang.go.th/... https://www.noenmaprang.go.th/... ข้อมูลการติดด่อ
o6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง https://www.noenmaprang.go.th/... https://www.noenmaprang.go.th/... https://www.noenmaprang.go.th/... https://www.noenmaprang.go.th/... https://www.noenmaprang.go.th/... กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน
การประชาสัมพันธ์
ข้อ URL คำอธิบาย
o7 ข่าวประชาสัมพันธ์ https://www.noenmaprang.go.th/... https://www.noenmaprang.go.th/... https://www.noenmaprang.go.th/... ข่าวประชาสัมพันธ์
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
ข้อ URL คำอธิบาย
o8 Q&A https://www.noenmaprang.go.th/... https://www.noenmaprang.go.th/... Q&A
o9 Social Network https://www.noenmaprang.go.th/... https://www.facebook.com/peopl... social network
o10 นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล https://www.noenmaprang.go.th/... https://www.noenmaprang.go.th/... https://www.noenmaprang.go.th/... https://www.noenmaprang.go.th/... นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
 
  (1)     2      3      4      5