หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
เทศบาลตำบล เนินมะปราง ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
   
   
 

 
 
เริ่มนับ วันที่ 23 ก.พ. 2560
 
 
อำนาจหน้าที่
 
 

อำนาจหน้าที่ตามกฎหมายของเทศบาลตำบลเนินมะปราง
 
อ ำนาจหน้าที่ตามกฎหมายของเทศบาลต ำบลเนินมะปราง  
 

     อำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 และ พระราชบัญญัติกำหนดและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549 ดังนี้
1.อำนาจหน้าที่ตามมาตรา 50 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไข เพิ่มเติม(ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 ได้กำหนด อำนาจหน้าที่ที่เทศบาลตำบลต้องทำ ได้แก่
     1)รักษาความสงบเรียบร้อยชองประชาชน
     2)ให้มีและบำรุงทางบกและทาง
            (2/1) รักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย การดูแลการจราจร และส่งเสริม สนับสนุนหน่วยงานอื่นในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว
     3)รักษาความสะอาดของถนน หรือทางเดินและที่สาธารณะ รวมทั้งการ กำจัด มูลฝอย และสิ่งปฏิกูล
     4)ป้องกันและระงับโรคติดต่อ
     5)ให้มีเครื่องใช้ในการดับเพลิง
     6)ให้ราษฎรได้รับการศึกษาอบรม
     7)ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ
     8)บำรุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของทั้งถิ่น
     9)หน้าที่อื่นตามที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นหน้าที่ของเทศบาล
2.อำนาจหน้าที่ตามมาตรา 51 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไข เพิ่มเติม(ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 ได้กำหนด อำนาจหน้าที่ที่เทศบาลตำบลอาจจัดกิจกรรมใดๆ ในเขต เทศบาล ได้แก่
     1)ให้มีนํ้าสะอาดหรือการประปา
     2)ให้มีโรงฆ่าสัตว์
     3)ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือและท่าข้าม
     4)ให้มีสุสานและฌาปนสถาน
     5)บำรุงและส่งเสริมการทำมาหากินชองราษฎร
     6)ให้มีและบำรุงสถานที่ทำการพิทักษ์รักษาคนเจ็บไข้
     7)ให้มีและบำรุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น
     8)ให้มีและบำรุงทางระบายน้ำ
     9)เทศพาณิชย์
3.และหน้าที่ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2549 มาตรา 16 ให้เทศบาลเมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนตำบลมีอำนาจ และหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ชองประชาชนในท้องถิ่นชองตนเอง ดังนี้
     1)การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง
     2)การจัดให้มีและบำรุงรักษาทางบก ทางน้ำและทางระบายน้ำ
     3)การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และที่จอดรถ
     4)การสาธารณูปโภค และการก่อสร้างอื่น ๆ
     5)การสาธารณูปการ
     6)การส่งเสริม การผีเก และประกอบอาชีพ
     7)การพาณิชย์ และการส่งเสริมการลงทุน
     8)การส่งเสริมการท่องเที่ยว
     9)การจัดการศึกษา
     10)การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และ ผู้ด้อยโอกาส
     11)การบำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันของท้องถิ่น
     12)การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย
     13)การจัดให้มีและบำรุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ
     14)การส่งเสริมกีฬา
     15)การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประซาซน
     16)ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น
     17)การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง
     18)การกำจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และนํ้าเสีย
     19)การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล
     20)การจัดให้มีและควบคุมสุสานและฌาปนสถาน
     21)การควบคุมการเลี้ยงสัตว์
     22)การจัดให้มีและควบคุมการเลี้ยงสัตว์
     23)การรักษาความปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการอนามัย โรงมหรสพ และสาธารณ   อื่น ๆ
     24)การจัดการ การบำรุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากปาไม้ที่ดินทรัพยากรธรรมชาติ และ             สิ่งแวดล้อม
     25)การผังเมือง
     26)การขนส่งและการวิศวกรรมจราจร
     27)การดูแลรักษาที่สาธารณะ
     28)การควบคุมอาคาร
     29)การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
     30)การรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและสนับสนุนการบีองกันและรักษาความ ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
     31)กิจการอื่นใดที่เป็นผลประโยชน์ของประซาซนในท้องถิ่นตามที่คณะกรรมการประกาศ กำหนด

 

ข่าว ณ. วันที่ 21 ธ.ค. 2565 เวลา 15.49 น. โดย คุณ รัตติยา ทองขาว

แก้ไขข่าว ณ. วันที่ 23 เม.ย. 2566 เวลา 10.57 น. โดย เทศบาลตำบลเนินมะปราง

ผู้เข้าชม 198 ท่าน

 
 
 
 
 
 

รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 085-0649-661
 

 
 
เทศบาลตำบลเนินมะปราง อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก โทร : 055-399-383 โทรสาร : 055-399-080
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 เทศบาลตำบลเนินมะปราง
จำนวนผู้เข้าชม 8,741,651 เริ่มนับ 23 ก.พ. 2560 จัดทำโดย : NAXsolution.com
แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10