หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


นายกันต์ชัย สนแย้ม
ปลัดเทศบาลตำบลเนินมะปราง
โทร : 0918417435


นางยิราวดี คำรักษ์
รองปลัดเทศบาลตำบลเนินมะปราง
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


นางยิราวดี คำรักษ์
รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองศึกษา


นายสุชาติ พิมอุบล
ผู้อำนวยการกองคลัง


นางสาวรัตติยา ทองขาว
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัด


ว่าง
ผู้อำนวยการกองช่าง


-ว่าง-
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม