หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
   
 

 
 
เริ่มนับ วันที่ 23 ก.พ. 2560
 
 
 
 
   
 
 

การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง และการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

การพัฒนาอาชีพและการเพิ่มรายได้ให้กับประชาชน

การจัดระบบการศึกษาให้ทั่วถึงทั้งในและนอกระบบ

การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส

การจัดให้มีและบำรุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ การส่งเสริมการกีฬา และการสาธารณสุข การส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาเทศบาล

การรักษาความสงบเรียบร้อยการส่งเสริม และสนับสนุนการป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ ให้ได้มาตรฐานและเพียงพอกับความต้องการของประชาชน ควบคู่กับการวางผังเมืองที่ดี

การส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นการพัฒนาศักยภาพการให้บริการประชาชน
 
 


 
 
 

 

 
 
สงวนลิขสิทธิ์ © เทศบาลตำบลเนินมะปราง อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก 65190
โทรศัพท์ : 055-399-383 โทรสาร : 055-399-080
จำนวนผู้เข้าชม 1,652,690 เริ่มนับ 23 ก.พ. 2560
จัดทำโดย : NAXsolution.com